MONEYYY 

Wyss+Santos Architekten
Basel, Switzerland
 
2016
moneyyy no.1a.JPG
moneyyy no.9.jpg
moneyyy no.8.jpg
moneyyy no.6.jpg
moneyyy no.1b.JPG